fbpx

Privacybeleid

Privacy statement
In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website. Wij doen
er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens.

www.deroskamhouten.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent in ieder geval dat:
• Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
Privacy statement;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
Contactgegevens:
Plein 25
3991 DL Houten
(030) 637 12 54
info@deroskamhouten.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door www.deroskamhouten.nl verwerkt ten behoeve
van de volgende doeleinden:
• Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden;
• Het versturen van verdere informatie wanneer u daartoe een verzoek doet;
• Het beveiligen van onze website;
• U adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van www.deroskamhouten.nl
die u zelf heeft aangevraagd;
• U te informeren over verdere dienstverlening van www.deroskamhouten.nl, indien
dit van toepassing is;
• Inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te
optimaliseren en eventueel te personaliseren;
• De relatie tussen u en www.deroskamhouten.nl te beheren, waaronder het correct
verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Ip adres;

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de beveiliging op onze website, dit doen we via de Wordfence
plugin waarnaar IP adressen worden verstuurd. De IP adressen worden niet
opgeslagen maar worden door Wordfence gebruikt om de firewall goed te laten
werken.
• Met leveranciers van www.deroskamhouten.nl. www.deroskamhouten.nl kan
informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken
om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers,
verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een
(markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke
overeenkomsten met leveranciers die namens www.deroskamhouten.nl
persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd
om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
• Met partners van www.deroskamhouten.nl. In sommige gevallen is het wenselijk
om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig
gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen
voor het doorleveren van uw gegevens.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is
dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
www.deroskamhouten.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens www.deroskamhouten.nl van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u
niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens